ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล
ฝึกปฏิบัติการเรื่องต่อไปนี้
- สร้างความคุ้นเคยกับพังก์ชันต่าง ๆ ของ Internet Explorer
- การใช้งาน Search Engine ในการสืบค้นข้อมูล
- การใช้งาน E-Book- จาก Scenario ที่กำหนด ให้ทำการออกแบบเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สำหรับองค์กรให้ทำการค้นหาจาก Internetข้อมูลการตัดสินในควรประกอบด้วย
o รายละเอียด ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น RAM, Hard disk และอื่น ๆ
oให้ทำการเปรียบเทียบราคาด้วย3. มอบหมาย Coursework Assignment
* การใช้งาน System Softwareo Doso Windows* การสร้าง Webpage ด้วย Application Software
* การออกแบบและตกแต่งตัวอักษรและรูปภาพด้วย Application Software
- ให้ออกแบบตารางเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้ MS Word
- ให้ทำการสร้างตารางที่ได้ทำการออกแบบไว้โดยใช้ MS Access
การ Upload ข้อมูลขึ้นสู่ Web-Serverการใช้งาน FTP สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลการ Share ข้อมูลบนระบบเครือข่ายการดูแลความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน
ที่มา..http://comm-sci.pn.psu.ac.th/commsciweb/couse_outline/CA/870221.doc